Tjänster

Teamutredningar

Försäkringsmedicinska utredningar (FMU)

Inom dotterbolaget Novimedica Rehab AB utförs sedan 2007 försäkringsmedicinska utredningar enligt avtal med Försäkringskassan. Utredningarna genomförs under minst 4 och högst 5 dagar, och patienten träffar enligt avtalet läkare, socionom, psykolog, sjukgymnast och arbetsterapeut.

Utredningen följer de utredningskrav som ställs av Försäkringskassan avseende innehåll. Den medicinska bedömningen grundas på klassificeringssystemet ICD-10 och dess kriterier. Utredningen följer de principer som fastlägges i ICF för bedömning och beskrivning av funktionsförmågan. Utlåtandet baseras på dokumenterade utredningsresultat och utformas så att en sammanvägning av de olika ingående testerna och undersökningarna görs. Patientens arbetsförmåga bedöms i förhållande till hans eller hennes vanliga arbete, annat arbete hos ordinarie arbetsgivare och till andra på arbetsmarknaden förekommande arbeten. Utlåtandet innehåller en värdering av prognos och rehabiliteringsbehov.

Patienten informeras vid avslutningen om resultatet av utredningen och bedömningen, samt ges möjlighet att diskutera och ha synpunkter på denna. Utlåtandet skrivs enkelt och tydligt och undertecknas av den läkare med specialistkompetens som haft ansvaret för utredningen. Varje delutlåtande undertecknas av respektive specialist.

Andra medicinska arbetsförmågeutredningar

Text fattas