Tjänster

Multimodal smärtbehandling

Behandling av s k multimodala smärtteam, d v s team med flera olika ingående behandlingskompetenser, har vid medicinsk utvärdering visat sig ha god effekt vid långvarig smärta i nacke, skuldra eller rygg. Regeringen har, liksom är fallet med KBT, fattat beslut om statligt stöd till Multimodal smärtbehandling inom ramen för den s k rehabiliteringsgarantin. Novimedica AB har tecknat avtal med Region Skåne om att bedriva också sådan behandling.

Remiss för Multimodal smärtbehandling utfärdas av läkare på den vårdenhet/familjeläkarenhet där patienten är listad. Ansvar för läkemedelsbehandling, sjukskrivning och andra medicinska åtgärder ligger kvar på remitterande vårdenhet/familjeläkarenhet.

Målgruppen för Multimodal smärtbehandling är personer mellan 16 och 67 år med långvarig smärta i minst tre månader från nacke, skuldror och/eller ländrygg samt generaliserad smärta, t ex fibromyalgi. Behandlingen inleds inom en månad från det att remissen har kommit till vår mottagning, och är upplagd över 8 veckor med schemabunden aktivitet ca 10 timmar per vecka, fördelat på 3-4 dagar per vecka. Aktiviteterna sker såväl i grupp som individuellt, och kompletteras med hemuppgifter.

Första veckan görs för varje deltagare en kartläggning av besvären, inklusive undersökning hos läkare. Varje vecka har deltagaren en personlig avstämning med den behandlare som utses till kontaktperson. I behandlingsschemat ingår seminarier kring bl a avspänning, kroppskännedom, anatomi, tillämpad ergonomi, strategier för problemlösning och anpassning till aktivitet i hem och arbete/sysselsättning. Behandlingen kompletteras med föreläsningar om bl a smärtmekanismer och stress, samt återkommande friskvårds- och avslappningsaktiviteter som stavgång och basal kroppskännedomsträning.

Målsättningen med behandlingen är att deltagarens smärtupplevelse ska minska, och att smärtan inte på samma sätt som tidigare ska utgöra hinder för olika aktiviteter. Utvärdering görs vid avslutningen av behandlingen, och enligt avtalet med Region Skåne, tre månader efter sista behandlingstillfället.

Observera att man inte kan vända sig direkt till oss för att påbörja en smärtbehandling. Vi måste först få en remiss från den vårdenhet där man är listad.